ด้ามกรอ Synea Vision – Straight and Contra Angle

0 out of 5
Category: Handpieces

HK-43 LT
• อัตราทดรอบ 1:1
• สเปรย์น้ำ 1 ช่องทาง
• ใช้กับหัว Bur กรอช้า
• (HP,RA bur) ⌀2.35 มม.

WK-56 LT
• หัวขนาด ⌀9.5 มม.
• อัตราทดรอบ 1:1
• สเปรย์น้ำ 1 ช่องทาง
• ใช้กับหัว Bur กรอช้า
• (RA bur) ⌀2.35 มม.

WK-66 LT
• หัวขนาด ⌀9.5 มม.
• อัตราทดรอบ 2:1
• สเปรย์น้ำ 1 ช่องทาง
• ใช้กับหัว Bur กรอช้า
• (RA bur) ⌀2.35 มม.

WK-86 LT
• หัวขนาด ⌀9.5 มม.
• อัตราทดรอบ 8:1
• สเปรย์น้ำ 1 ช่องทาง
• ใช้กับหัว Bur กรอช้า
• (RA bur) ⌀2.35 มม.

WK-86 LT
• หัวขนาด ⌀9.5 มม.
• อัตราทดรอบ 8:1
• สเปรย์น้ำ 1 ช่องทาง
• ใช้กับหัว Bur กรอช้า
• (RA bur) ⌀2.35 มม.

WK-93 LT
• หัวขนาด ⌀9.1 มม.
• อัตราเพิ่มรอบ 1:4.5
• สเปรย์น้ำ 5 ช่องทาง
• ใช้กับหัว Bur กรอเร็ว
• (FG bur) ⌀1.6 มม.

WK-99 LT
• หัวขนาด ⌀9.5 มม.
• อัตราเพิ่มรอบ 1:5
• สเปรย์น้ำ 5 ช่องทาง
• ใช้กับหัว Bur กรอเร็ว
• (FG bur) ⌀1.6 มม.

www.wh.com
Made in Austria