Luxation Instrument, straight 3 mm

Luxation Instrument, straight 3 mm

0 out of 5
SKU: BE-8932.48 Category: Extraction

Description

Luxation Instrument, straight 3 mm

  1. เป็นเครื่องมือสำหรับแซะฟัน
  2. ทำจาก Stainless Steel ไม่เป็นสนิม
  3. สามารถเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อได้
  4. มีขนาด 3 mm.
  5. ปลายมีลักษณะตรงเล็กหน้อย